colors

colors

colors

colors

THEORIE

Wetgeving

   

Waarom een overeenkomst voor tijdelijk gebruik en geen tijdelijk huurcontract bijvoorbeeld?

Precare koos voor deze formule om de eigenaar gerust te stellen: zo wordt de overeenkomst geen echt huurcontract of commercieel contract waarvoor jurisprudentie geldt die plichten meebrengt in verband met enerzijds bewoonbaarheid en anderzijds duur van het contract.

Les passeurs (F – Grenoble) maakt gebruik van een bruikleencontract. Meer info volgt binnenkort, we onderzoeken deze mogelijkheid….

hier enkele voorbeelden van overeenkomsten

Mogelijke wettelijke structuren voor het beheer van een gebouw

   

Er zijn verschillende structuren mogelijk voor het beheer van een gebouw (zie ook “beheer van een gebouw”). Hier vind je de juridische eigenschappen van deze structuren.

feitelijke vereniging

fragment uit www.belgium.be
Men spreekt van een (feitelijke) vereniging wanneer twee of meer personen zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken (bijvoorbeeld een sportclub).  Het fundamentele onderscheid tussen een feitelijke vereniging en een VZW ligt in het feit dat de feitelijke vereniging niet over rechtspersoonlijkheid beschikt. Het recht erkent haar dus niet als drager van rechten en plichten.  Zij kan dus geen rechten verwerven op roerende of onroerende goederen en kan geen overeenkomsten afsluiten.

Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid heeft ook tot gevolg dat de leden met persoonlijk vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging.

Tussen de leden van de feitelijke vereniging bestaat een onverdeeldheid: het betreft een geheel van goederen die worden aangehouden in het kader van het doel van de vereniging.

Specificaties:
Aansprakelijkheid
De leden van de feitelijke vereniging zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vereniging, wat betekent dat zij met heel hun vermogen instaan voor de schulden van de vereniging. Anderzijds zijn zij slechts aansprakelijk voor een gelijk deel, wat betekent dat een afzonderlijk lid slechts kan veroordeeld worden tot het betalen van zijn deel van de schuld (en niet tot het betalen van de gehele schuld, zoals bij hoofdelijkheid het geval is).

Bestuurders
Er bestaat geen algemene wettelijke bepaling die een minimumaantal bestuurders voorschrijft voor de feitelijke vereniging. De regels inzake het bestuur van de feitelijke vereniging zullen beheerst worden door de overeenkomst (de statuten) van de feitelijke vereniging.  Indien de statuten niets bepalen inzake het bestuur, zullen de regels inzake de lastgeving ('volmacht') moeten toegepast worden.

Wettelijke en administratieve verplichtingen
Geen

Vereniging zonder winstoogmerk

integrale tekst nieuwe v.z.w.-wetgeving:
www.notaire.be

info over vzw, coöperatieve vennootschappen enz…
www.kunstenloket.be

wat is een v.z.w.? hoe een v.z.w. oprichten? hulp bij het oprichten van een v.z.w.op maat
www.boutiquedegestion.be

Coöperatieve vennootschap

Eerder voor de gemeenschappelijke aankoop van een gebouw.

Info over het statuut van de coöperatieve vennootschap op de Site van de Brusselse Federatie van de operatoren van de Socioprofessionele Herinschakeling (een site gewijd aan de Brusselse sociale economie)
www.febisp.be(FR) en www.ootb.be(NL)

de site van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
www.notaire.be

een voorbeeld : THEORIE > voorbelden > La Réserve

Kraken: de wetgeving

De strafwetgeving over kraken van woningen volgens het Belgisch Recht
in het Rechtskundig Weekblad (n°33, 18 april 1987): www.rwe.be (om te bestellen, het artikel staat niet online)

Wetsvoorstel tot strafbaarstelling
van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis, 30.10.2003, Tony Van Parys www4.lachambre.be

Squat et droit
dossier over de juridische weg van de kraker (enkel beschikbaar in het Frans)
Waarbij inbegrepen:

 • lDe verschillende stappen van de gewone procedure (brief schadestelling / overeenkomst tijdelijk gebruik / dagvaarding / conclusies / beslissing vrederechter / betekening van het vonnis / eventuele reacties (dagvaarding in kortgeding / beroepsprocedure)
 • De uitzonderlijke procedure (eenzijdig verzoekschrift)
 • Andere voorbeelddocumenten: domiciliering / veiligheid en volksgezondheid / proces-verbaal van contations -> woord bestaat niet!! / beslissing weigering verblijfsvergunning met bevel tot verlaten van het territorium
 • de argumenten aangehaald door de partijen en de inhoud van de beslissingen in justitie (voorbeelden van originele documenten ter inzage)
 • De gegevens zullen online worden gezet. In afwachting, contacteer de auteur:
  Christophe Marchand (advocaat) – – 02 535 72 22

  Eventuele toelatingen voor het tijdelijke gebruik van een plek: de officiële teksten


  Binnenkort. Eigen bijdragen zijn steeds welkom!!
  Wetteksten over verzekeringen

  Wettelijk is het niet verplicht om een woning te verzekeren tegen brandrisico of andere schade. Maar gezien de kosten dergelijke voorvallen met zich meebrengen is het beter een verzekering te nemen. Bovendien is het vaak een contractuele verplichting tussen de eigenaar en de huurder of de tijdelijk gebruiker.

  Hier is de link naar de wetteksten (zie "protection du consommateur")

  Zie ook TOOLS > 1ste hulp > verzekeringen

  Linken naar andere sites met juridische info over tijdelijk gebruik van gebouwen

  Short Squat Guide: Gerealiseerd door de squat assistance groups (kraakspreekuren) uit Amsterdam. Bevat vele interessante adressen die je kan gebruiken in verschillende vormen van bezetting.

  Advisory Service For Squatters : Handboek voor nieuwe squatters, minder polyvalent dan de voorgaande tekst, maar met interessante contacten van verenigingen omtrent recht. Je kan het handboek bestellen via hun site.

  Le Squat de A à Z: juridische kneepjes en praktische aspecten over kraken (France)

  Oficina de okupacion: site in het Spaans en Catalaans. Verschillende werkgroepen leveren bijdragen aan de site, waarvan er één het juridische aspect verzorgt./p>